Wednesday, April 29, 2015

// // Leave a Comment

Syiah Hizbut Tatar Bantai Khilafah Islam [Goresan Pena Tanya Syiah Part 21]

Syiah Hizbut Tatar Bantai Khilafah Islam

Syiah Rafidhah merupakan sebuah agama yang telah terbiasa menjalin kerjasama dengan kaum kafirin dalam membantai kaum Muslimin. Sehingga menjadikan Syiah Rafidhah sebagai golongan mereka, yaitu hizbul kuffar, yang senantiasa akan memberikan pertolongan dan bantuan kepada musuh-musuh Islam. Seperti kerjasama yang dijalin oleh Syiah Rafidhah Iran dengan Amerika dalam membantai kaum Muslimin di Afghanistan dan Irak.
Read More

Sunday, April 26, 2015

// // Leave a Comment

Khomeini Idolakan ath Thusi Syiah Tatar Bantai Khalifah

Khomeini Idolakan ath Thusi Syiah Tatar Bantai Khalifah

ويشعر الناس بالخسارة أيضًا بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي وأمثاله ممن قدموا خدمات جليلة للإسلام
الخميني - الحكومة الإسلامية - 128
Dan manusia juga merasakan kerugian dengan kehilangan al-Khawajah Nashiruddin ath-Thusiy dan semisalnya yang telah memberikan khidmat (pengabdian) yang besar terhadap Islam (Syiah Rafidhah).
[Al-Hukumah al-Islamiyyah 128, Khomeini Pendeta Syiah Rafidhah]

نصير الدين الطوسي
استيزاره للسلطان المحتشم هولاكو خان ، ومجيئه في موكب السلطان المؤيد مع كمال الاستعداد إلى دار السلام بغداد لإرشاد العباد وإصلاح البلاد ، بإبادة ملك بني العباس ،
الخوانساري - روضات الجنات - ج 6 ص 279
Nashiruddin ath-Thusiy
Ia (Nashiruddin ath-Thusiy) membawa keluar Sulthan al-Muhtasyim Hulaku Khan, dan kedatangannya (Nashiruddin ath-Thusiy) bersama pasukan Sulthan (Hulaku Khan) yang dikuatkan dengan kekuatan penuh menuju Darus Salam Baghdad untuk memberi petunjuk kepada para hamba dan memperbaiki negeri-negeri dengan membantai Raja Bani al-‘Abbas.
[Raudhat al-Jannat 6/279, al-Khawansariy Pendeta Syiah Rafidhah]
Read More

Saturday, April 25, 2015

// // Leave a Comment

Syiah Ngaku Provokasi Tatar Bantai Khalifah

Syiah Ngaku Provokasi Tatar Bantai Khalifah

Khajah Nashiruddin Tusi

Ia adalah Muhammad putra Muhammad putra Hasan Tusi. Ia juga disebut dengan Abu Ja’far, juga Nashiruddin. Lahir di dunia pada hari sabtu 11 Jumadil Awal 597 H. yang bertepatan pada 18 Februari 1201. Beliau lahir di Tus. Keluarganya, sebagaimana yang disebutkan oleh para sejarawan, berasal dari Johrud.
Read More

Tuesday, April 14, 2015

// // Leave a Comment

Syiah Hizbut Tahrir

Syiah Hizbut Tahrir

Hizb at-Tahrir, Tsaqofatuhu wa Manhajuhu fi Iqomah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah


Syiah Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa madhab (aliran syi’ah) Ja’fari termasuk salah satu di antara aliran Islam yang diakui, maka banyak pengikut madhab Ja’fari yang bergabung menjadi anggota Hizbut Tahrir Irak, di antara mereka yang terkenal adalah: Muhammad Hadi Abdullah as-Subaiti, dan Arif al-Bashri.
[Tsaqafah dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyyah 121, Muhammad Muhsin Radhi Syabab HT Irak]

Syiah Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa madhab Ja’fari merupakan salah satu di antara madhab-madhab Islam yang diakui. Inilah yang mendorongnya untuk menjadi kekuatan Hizbut Tahrir, baik sebagai anggota maupun sebagi pendukung.
[Tsaqafah dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyyah 138, Muhammad Muhsin Radhi Syabab HT Irak]
Read More

Monday, April 13, 2015

// // Leave a Comment

Syiah Dalam Ha-Te

Syiah Dalam Ha-Te

Mohammad Jaber was born in Nabatieh (Southern Lebanon) in the late 1950s. Upon completion of his higher education, he travelled to West Germany to study medicine before returning to Lebanon in 1985. Today he runs a clinic in Nabatieh. Jaber joined Hizbut Tahrir (HT) in 1974. He acceded to the position of the head of the executive committee of HT in Lebanon in 2006.

Muhammad Jabir dilahirkan di Nabatieh (Lebanon Selatan) pada akhir tahun 1950-an. Setelah menyelesaikan pendidikannya yang lebih tinggi, ia pergi ke Jerman Barat untuk mempelajari (ilmu) kedokteran sebelum kembali ke Lebanon pada tahun 1985. Saat ini ia telah menjalankan sebuah klinik di Nabatieh. Jabir bergabung dengan Hizbut Tahrir (HT) pada tahun 1974. Ia memangku jabatan penting sebagai Ketua Komite Eksekutif HT di Lebanon pada tahun 2006.
Read More

Saturday, April 11, 2015

// // Leave a Comment

Mahdi Syiah Bantai Sambil Thawaf Kabah

Mahdi Syiah Bantai Sambil Thawaf Kabah

القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله إلى أساسه ويرد البيت إلى موضعه، وأقامه على أساسه، وقطع أيدي بني شيبة السراق، وعلقها على الكعبة
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥٢ - الصفحة ٣٣٢
Al-Qaim akan menghancurkan Masjidil Haram hingga dikembalikan kepada pondasinya, dan (begitu juga) dengan Masjidir Rasul Shallallahu ‘alaihi wa aalihi kepada pondasinya, serta mengembalikan rumah kepada posisinya. Ia (al-Qaim) akan memotong tangan-tangan bani Syaibah sang pencuri dengan menggantungkannya di atas Ka’bah.
[Bihar al-Anwar 52/332, al-Majlisiy Pendeta Syiah Rafidhah]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/1483_بحار-الأنوار-العلامة-المجلسي-ج-٥٢/الصفحة_0?pageno=332#top]

أما إن قائمنا عليه السلام لو قد قام لاخذ بني شيبة وقطع أيديهم وطاف بهم وقال: هؤلاء سراق الله
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥٢ - الصفحة ٣٧٣
Tatkala Al-Qaim kami ‘alaihi Salam muncul, maka ia (al-Qaim) akan menahan bani Syaibah serta memotong tangan mereka dan melakukan Thawaf sembari (membawa potongan tangan mereka), seraya berkata, “Inilah pencuri Allah.”
[Bihar al-Anwar 52/373, al-Majlisiy Pendeta Syiah Rafidhah]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/1483_بحار-الأنوار-العلامة-المجلسي-ج-٥٢/الصفحة_375]
Read More

Friday, April 10, 2015

// // Leave a Comment

Mizan Penerbit Syiah Khomeini Rafidhah Iran

Mizan Penerbit Syiah Khomeini Rafidhah Iran

40 Hadis: Telaah Atas Hadis-Hadis Mistis dan Akhlak (Edisi Revisi & Lengkap) (POD)
oleh Imam Khomeini (Pendeta Syiah Rafidhah)

"Barang siapa menjaga umatku dengan empat puluh hadis sehingga umatku beroleh manfaat darinya, kelak pada hari kiamat ia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sebagai seorang yang faqih lagi alim."

Itulah hadis Nabi Muhammad Saw, yang dikutip oleh Imam Khomeini untuk menjelaskan latar belakang penulisan buku ini. Dengan penguasaan perangkat keilmuan yang mumpuni, penghayatan írfan yang mendalam, dan pengungkapan yang memesona hati, Imam Khomeini berhasil membentangkan makna lahir dan makna batin yang terkandung dalam sabda-sabda suci Nabi Saw.

Buku ini menelaah 40 hadis yang membahas tema-tema inti spiritualitas Islam yang berkisar pada ma'rifah Allah (mengenal Allah), ma'rifah al-rasul (mengenal rasul), ma'rifah al-nafs (mengenal diri sendiri). Uraian-uraian di dalam buku ini tak sebatas tasawuf yang bersifat reflektif saja, tetapi juga mengajari kita tentang akhlak yang bersifat praktis, termasuk kiat-kiat menanamkan berbagai akhlak yang terpuji (al-akhlaq al-mahmudah) serta cara-cara mengobati kecenderungan akhlak yang tercela (al-akhlaq al-madzmumah).

Ditulis oleh seorang alim yang membaktikan seluruh hidupnya untuk ilmu dan perjuangan di jalan ALlah, buku ini sangat penting dibaca oleh siapa saja yang ingin mengenal kedalaman dan keluasan pandangan spiritual Islam dalam satu buku yang kompak.

Penerbit: Mizan Pustaka
Tahun Terbit: 2004
Halaman: 882 Halaman
Berat: 1.20 Kg
Format: Hardcover

[http://www.mizanstore.com/detailproduct/20323-40-Hadis-Telaah-Atas-Hadis-Hadis-Mistis-dan-Akhlak-Edisi-Revisi-Lengkap-POD]

Mizan Penerbit Syiah Khomeini Rafidhah Iran

Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam
oleh Imam Khomeini (Pendeta Syiah Rafidhah)

Belakangan ini perdebatan mengenai negara berdasarkan Islam mencuat kembali ke negeri kita. Meskipun demikian, wacana yang dikembangkan -- baik oleh yan gpro maupun yang kontra -- terasa kekurangan landasan filosofis yang memadai.

Buku ini mempersandingkan pemikiran politik Al-Farabi -- filosof politik Muslim par excellence dan sumber pemikiran politik para filosof Muslim terkemudian -- dan Ayatullah Khomeini, untuk beberapa tujuan. Pertama, ia memaparkan filsafat politik Al-Farabi yang belum banyak diketahui orang di negeri kita. Padahal, lebih dari itu, banyak peneliti yang percaya bahwa pemikiran tokoh ini merupakan suatu upaya yang cukup berhasil dalam mengakomodasikan ajaran-ajaran Islam ke dalam batang tubuh filsafat klasik, betapa pun kontroversialnya. Kedua, penyandingan ini dimaksudkan untuk melacak kemungkinan adanya akar-akar pemikiran wilayah al-faqih (kepemimpinan faqih) Ayatullah Khomeini dalam pemikiran Al-Farabi.

Dengan demikian, diharapkan pemahaman kita tentang salah satu konsep politik Islam kontemporer -- yang diduga akan masih memiliki pengaruh dalam wacana pemikiran politik Islam pada masa-masa mendatang -- ini menjadi lebih lengkap. Lagi pla, kegagalan ntuk memahami fenomena Republik Islam Iran dan Ayatullah Khomeini, serta pemikiran politik Islam pada umumnya, dikhawatirkan dapat berakibat munculnya konfirmasi terhadap stereotype negatif tentang negara Islam yang kadung terbentuk di kalangan yang menentangnya.

Meskipun pada dasarnya bersifat akademik dan deskriptif, kajian ini diharapkan dapat juga membantu kita untuk melihat ada-tidaknya peluang negara Islam -- dan, jika ada, pilihan bentuk yang kompatibel -- dengan zaman yang telah begitu jauh meninggalkan sumber-sumber Abad-Pertengahannya seperti saat ini.

Penerbit: Mizan Pustaka
Tahun Terbit: 2004
Halaman: 171 Halaman
Berat: 0.20 Kg
Format: Softcover

[http://www.mizanstore.com/detailproduct/20386-Antara-Al-Farabi-dan-Khomeini-Filsafat-Politik-Islam]
Read More

Sunday, April 05, 2015

// // Leave a Comment

Imam Mahdi Syiah Sadis Bengis Keji Kejam

Imam Mahdi Syiah Sadis Bengis Keji Kejam

ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح وأومأ بيده إلى حلقه
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥٢ - الصفحة ٣٤٩
Tidak akan tersisa antara kami dengan bangsa ‘Arab kecuali pembantaian, sembari berisyarat dengan tangannya ke arah lehernya.
[Bihar al-Anwar 52/349, al-Majlisiy Pendeta Syiah Rafidhah]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/1483_بحار-الأنوار-العلامة-المجلسي-ج-٥٢/الصفحة_0?pageno=349#top]

قال أبو جعفر عليه السلام: يقوم القائم بأمر جديد، وكتاب جديد، وقضاء جديد على العرب شديد، ليس شأنه إلا بالسيف
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥٢ - الصفحة ٣٥٤
Abu Ja’far ‘alaihi Salam berkata, “Al-Qaim akan muncul dengan perkara yang baru dan kitab yang baru, serta hukum yang baru. Sedangkan terhadap bangsa ‘Arab akan berlaku keras, tidaklah akan berlaku kecuali dengan pedang.
[Bihar al-Anwar 52/354, al-Majlisiy Pendeta Syiah Rafidhah]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/1483_بحار-الأنوار-العلامة-المجلسي-ج-٥٢/الصفحة_0?pageno=354#top]

إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلا السيف
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥٢ - الصفحة ٣٥٥
Jika al-Qaim keluar, maka tidak akan terjadi antara dirinya (al-Qaim) dengan bangsa ‘Arab dan Quraisy kecuali pedang.
[Bihar al-Anwar 52/355, al-Majlisiy Pendeta Syiah Rafidhah]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/1483_بحار-الأنوار-العلامة-المجلسي-ج-٥٢/الصفحة_357#top]

والقائم له أن يقتل المولي ويجهز على الجريح
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥٢ - الصفحة ٣٥٣
Al-Qaim akan membantai tawanan dan membunuh orang yang terluka.
[Bihar al-Anwar 52/353, al-Majlisiy Pendeta Syiah Rafidhah]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/1483_بحار-الأنوار-العلامة-المجلسي-ج-٥٢/الصفحة_355#top]


Read More

Friday, April 03, 2015

// // Leave a Comment

Media Indonesia Kerjasama Syiah Iran

Media Indonesia Kerjasama Syiah Iran

Empat Media Besar Indonesia Tingkatkan Kerjasama Media dengan Iran


Selain menjalankan sejumlah agenda pertemuan di Tehran dengan lembaga-lembaga pers setempat termasuk menandatangani MoU kerjasama media antar kedua negara, sejumlah jurnalis Indonesia tersebut juga mengunjungi kota Qom, 135 km dari kota Tehran dan turut menyelenggaraan shalat Jum’at di kompleks Haram Sayyidah Maksumah di jantung kota Qom Jum’at [6/3].
Read More